Quyên góp tải ảnh tại TaiFreepik.net

  • Quyên góp để giúp chúng tôi có kinh phí hoạt động
  • Bên ngoài trang web, bạn bấm chữ NẠP XU để tiến hành nạp tiền quyên góp và nhận xu tải ảnh
Trang web hỗ trợ Định dạng file Kích thước Ủng hộ xu Tải từ TK1 Tải từ TK2
123rf
  AdobeStock
  Alamy
  Depositphotos
  Dreamstime
  Elements.envato
  FreePik
  istockphoto
  LovePik
  MotionArray
  Pikbest
  Pngtree
  Shutterstock image
  Shutterstock HD
  Shutterstock 4K
  Shutterstock HD select
  Shutterstock 4K select
  Vectorstock
  OooPic
  StockUnlimited
     MotionElements
jpg eps
jpg ai eps psd ind
jpg eps
jpg eps
jpg eps
jpg eps ai ae mov psd 3d web
jpg eps psd
jpg eps
jpg eps psd ae mov mp4 psd
ae mp4 mov pre multimedia
jpg eps psd a mov mp4 psd
jpg eps ai png
jpg eps
mov mp4
mov mp4
mov mp4
mov mp4
jpg eps ai
jpg eps ai ae mov mp4 psd 3d
jpg eps ai ae mov mp4 psd
ae mp4 mov pre multimedia
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
4 xu
4 xu
80 xu
4 xu
4 xu
1 xu
1 xu
4 xu
1 xu
3 xu
1 xu
1 xu
4 xu
120 xu
200 xu
250 xu
350 xu

4 xu
20 xu
1 xu
3 xu


Không

          1xu ~1.000đ

Ghi chú: TK1 là số xu nhận được thực tế = số tiền nạp vào. Ví dụ nạp: 10.000 đ = 10xu

                TK2 là xu được tặng thêm, nạp từ 1.000.000 đ trở lên bạn được tặng thêm 10% , là tặng thêm 100xu